เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

มูลนิธิมีชื่อ ภาษาไทย “มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก” ชื่อย่อ  “สส.ป.” ภาษาอังกฤษ “FOUNDATION FOR ORPHAN  AND RARE LUNG DISEASE” ชื่อย่อ “FORD”

เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะดังนี้

วงกลมสีแดง ภายในวงกลมด้านขวามีรูปสัญลักษณ์ของปอดมีจุดกระจายไปทั่วปอดบ่งบอกว่าปอดมีพยาธิสภาพของโรคบางอย่างที่ต้องวินิจฉัย ส่วนด้านซ้ายของวงกลมประกอบด้วยตัวอักษร สส.ป. และ FORD ซึ่งเป็นชื่อย่อของมูลนิธิ และมีตัวเลข ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบถึงปีที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินี้  ตรงตำแหน่งเส้นรอบวงกลมด้านนอกเป็นชื่อมูลนิธิภาษาอังกฤษและภาษาไทย

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อส่งเสริมให้การสนับสนุนการศึกษา การจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์โดยเฉพาะโรคปอดเรื้อรังชนิดที่วินิจฉัยยาก หรือความรู้ด้านอื่นๆอันเป็นประโยชน์กับประชาชน หรือที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดการให้ได้ทั่วถึง

            2. เพื่อส่งเสริมให้การสนับสนุนการผลิตหนังสือตำราวิชาการตลอดจนวารสารที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือความรู้ด้านอื่นๆอันเป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือทั่วไปหรือหนังสืออิเลกทรอนิกส์

            3. เพื่อส่งเสริมให้การสนับสนุนการศึกษา การอนุรักษ์ จัดหาแลกเปลี่ยนตลอดจนดูแลเก็บรักษาผลงานทางศิลปกรรมที่เสี่ยงสาบสูญ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลงานศิลปกรรมสำหรับประชาชนในภายหน้า

            4. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์

            5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย

รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

ประธานกรรมการ

นางสิริเรข วงษ์อนุชิตเมธา

กรรมการ

นางสาวบูรณ์ทิพย์ ทั่วถวิล

เหรัญญิกและเลขานุการ

มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

        1. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

        2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

        3. ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

        4. รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ