meeting66-08

ประมวลรูปบรรยากาศงานประชุม The 7th Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลรูปบรรยากาศงานประชุม The 7th Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10 ...

meeting66-03

สรุปการประชุมจัดทำมาตรฐานรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก

การประชุมเพื่อจัดทำและทบทวนมาตรฐาน แนวทางและคำแนะนำในรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโศก ชั้น ๔ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลด รายงานการประชุม (PDF)