postponed

เลื่อนการจัดประชุม HRCT ครั้งที่ 3

167465_หนังสือขอแจ้งเลื่อนจัดงานประชุม HRCT

เรียน คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา/ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก กําหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสุรศักดิ์บอลลูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานครฯ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของของคนจํานวนมาก เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด

คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และจะแจ้งกําหนดวันจัดงานประชุมวิชาการใหม่ให้ท่านทราบต่อไปอีกครั้ง ขออภัยในเหตุการณ์พ้นวิสัยนี้ และ
ขอบพระคุณในการสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ประธานจัดงานประชุมฯ

ดาวน์โหลดจดหมายแจ้งเลื่อนงาน

 

Comments are closed.