programChest

The 1797th Chest Conference 11-12 มกราคม 2563 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมทั้งหมดได้
Silver Sponsor
Bayer
Gold Sponsor
Silver Sponsor
คลิกที่รูปเช้าสู่ร้านหนังสือ

Chest X-RAY เล่ม 2 e-book ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมประชุม

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อซื้อหนังสือผ่าน meb-ebook แล้ว สามารถรับเงินค่าหนังสือคืน ได้ที่หน้างาน โดยแสดง e-book และ ป้ายประจำตัวผู้เข้าร่วมงาน

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

เวลา
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
ไฟล์เอกสาร
8.00-8.45
Tailor-made treatment of lung cancer (Immunotherapy)นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์

บทความ:
ภาพรวมและความก้าวหน้าของการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็กระยะลุกลาม (advanced stage non small cell lung cancer)
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์

บทความ:
Tailor-made Treatment of Lung Cancer (Immunotherapy)*
Sarayut L. Geater

8.45-9.45
Customizcd Radiology Radiological staging and evaluation (RECIST, mRECIST, irRECIST)รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
ผศ.พญ.นันทกา กิระนันทวัฒน์

พญ.สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล

บทความ:
การประเมินการตอบสนองของมะเร็งต่อการรักษา
นพ.ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

พญ.ฤดีกร สุวรรณานนท์

นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

บทความ:
iRECIST: guidelines for response criteria for use in trials testing immunotherapeutics*
พญ.สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล

บทความ:
RECIST Criteria*
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
Slide:

TMB-8 of Lung Cancer: CT interpretation*
พญ.
นันทกา กิระนันทวัฒน์

Slide:
Tumor response criteria*

พญ.
สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล

 

9.45-10.00
BREAK 15 นาที
10.00-10.50
Side effect and complications of novel lung cancer treatment radiological manifestationsนพ.วราวุฒิ สุขเกษม บทความ:
Side Effects and Complications of Novel Lung Cancer Treatments*
นพ.วราวุฒิ สุขเกษม

บทความ:
Radiological Manifestations of Side Effects and Complications of Novel Lung Cancer Treatments*
นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
10.50-11.40
Lunch Symposium 1: 6 step in diagnosis is CTEPH: CT approachรศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติบทความ:
สิ่งตรวจพบอื่นๆ นอกเหนือจากความผิดปกติของ Pulmonary artery ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการวินิจฉัย CTEPH*
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
Slide:

6 step in diagnosis is CTEPH: CT approach*
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

อาหารกลางวัน (เสิร์ฟอาหารในห้องบรรยาย)
11.40-12.30
Lunch Symposium 2: Novel treatment of lung cancer, Targeted therapyรศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา 
12.30-14.45
Workshop 1: What oncologists want to know and what radiologists need to know (Practice with the expert more than 25 cases)
1.Staging lung cancer TNMB8th
2.Radiological evaluation of treatment.RECIST1.1 iRECIST
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
ผศ.พญ.นันทกา กิระนันทวัฒน์
พญ.สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล
Slide:
การแบ่งระยะของโรคมะเร็งปอดแบบ 8th TNM staging และสิ่งที่ควรรู้สำหรับการแปลผลด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์*
ผศ.พญ.นินทกา กิระนันทวัฒน์

Slide:

Tumor Response Criteria*
ผศ.พญ.นินทกา กิระนันทวัฒน์
14.45-15.00
BREAK 15 นาที
15.00-17.00
Workshop 2: IPF checklist and management
1. ATS/ERS/JRS/ALAT/ Clinical Practice guidelines
2. HRCT checklist
3. Clinical Application and case-based practice
ผศ.พญ.นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
รศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
พญ.ชญานิน นิติวรางกูร

บทความ:
Before making the diagnosis of Idiopathic
Pulmonary Fibrosis (IPF) & Step-by-step approach to Interstitial Lung Disease (ILD)*

พญ.ชญานิน นิติวรางกูร

บทความ:
HRCT Checklist*
ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

Slide:
2020 Diagnostic Guideline of IPF handout*

ผศ.พญ.นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

Slide:
HRCT Checklist*
รศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

Slide:
ILD-Rad-path-handout*
พญ.ชญานิน นิติวรางกูร

13.00-16.30
Workshop 3: Workshop ultrasound in ICU (Thoracic and Pleural ultrasound, Ultrasound in shock patients: cardiac function and IVC, airway and diaphragmatic US for weaning and extubation)
Station 1: Pleural ultrasound
Station 2:
Pneumonia
Station 3: cardiac and IVC
Station 4:
diaphragm Registration
(required 20 seats available)
พญ. อัสมา นวสกุลพงศ์
พญ. นิษฐา เอื้ออารีมิตร
นพ. อนันต์ วัฒนธรรม
 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

เวลา
หัวข้อบรรยาย
ผู้บรรยาย
ไฟล์เอกสาร
8.00-8.45
Pulmonary infection: Radiological and pathological correlationTomas Franquet, MD,PhD
นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์

บทความ:
ปอดติดเชื้อ (Pneumonia) ในภาพรวม
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

Slide:
Pulmonary infection*
นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์

Slide:
Pulmonary infection:
Radiological & pathological correlation*
Tomas Franquet

8.45-9.30

Pulmonary aspergillosis: New medical and radiological conceptsTomas Franquet, MD,PhD
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
บทความ:
Chronic Pulmonary Aspergillosis
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง

บทความ:
Chronic pulmonary aspergillosis*

ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง

Slide
Pulmonary aspergillosis
*
Tomas Franquet

9.30-10.15

Pulmonary tuberculosis in the 21st century: Clinical and radiological evolutionศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
บทความ:
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาวัณโรค*

ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
Slide:
TUBERCULOSIS Past-Present-Future*
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์

Slide:

TB in the 21 century, Current Tx*

ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล

10.15-10.30

BREAK 15 นาที

10.30-11.00

Collagen vascular disease-related ILDTomas Franquet, MD,PhDSlide
Collagen vascular desease-related ILD
*
Tomas Franquet

11.00-11.30

CT quantitative imaging biomarkers of COPDJoon Beom Seo, MD, PhDSlide:
CT with Quantitative Imaging Biomakers of COPD*
Joon Beom Seo, MD, PhD.

11.30-12.15

Lunch Symposium 3: Quantitative assessment of IPF on CTJoon Beom Seo, MD, PhDSlide:
Quantitative Assessment of IPF on CT*
Joon Beom Seo, MD, PhD.

12.15-13.00

Lunch Symposium 4: “What to know about pulmonary fibrosis?”รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผศ.พญ.นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
 
อาหารกลางวัน: เสิร์ฟอาหารกลางวันในห้องบรรยาย (ระหว่างเริ่มบรรยาย)

13.00-13.45

Lunch Symposium 5: Optimize treatment in airway disease
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง Slide:
Optimize treatment in airway disease*

ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
13.45-17.00
Workshop 4: Pneumonia vs Cancer : morphological analysis on CT
1) Centrilobular nodules: Early pneumonia, Aspiration, Lymphangitic metaastasis, or Tumor emboli?
2) Spiculated nodules: Focal tuberculosis or Small Lung cancer?
3) Mass and consolidation: Bronchopneumonia or Lung cancer?
รศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
นพ.กฤตชาติ บุตรเนียร

Slide:
Pneumonia VS Cancer: morphological analysis on CT*
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

 

Slide:
Spiculated Nodules TB vs Cancer*
รศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

Slide:
Lung Abscesss*
ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา

บทความ:
ข้อสันนิษฐาน และหลักฐานแสดงการพัฒนารูปร่างของ Bronchopneumonia จากระยะแรกถึงระยะสุดท้าย*
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

บทความ:
Spiculated Pulmonary Nodule*
รศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

บทความ:
ฝีในปอด (Lung Abscess)*
ผศ.นพ. ยุทธพันธ์ วรรณโสภา

13.45-17.00
Workshop 5: For Technologists:National HRCT Protocol
1. Macroscopic Lung Anatomy
2. HRCT Disease Patterns
3. Nationnal HRCT Protocol
4. Inspiration-Expiration
5. Parameter ต่างๆที่มีผลต่อภาพ HRCT
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
นายเริงฤทธิ์ พิพัฒนกุล
Slide:
เทคนิค HRCT*
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ และ นายเริงฤทธิ์ พิพัฒนกุล

*ดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

**BREAK: ช่วงเช้าอาหารว่างจะเริ่มตั้งวางตั้งแต่เวลา 9.30 น. และ ช่วงบ่ายอาหารว่างจะเริ่มตั้งวางตั้งแต่เวลา 14.30 น.

Comments are closed.